O Okręgu

Związek Polskich Artystów Fotografików jest kontynuacją Fotoklubu Polskiego, który działał w międzywojniu (do roku 1939). W roku 1947 władze państwowe formalnie powołały Polski Związek Fotografików i zatwierdziły jego Statut. Był to pierwszy na świecie związek twórczy zrzeszający fotografików. Jego prezesem został Jan Bułhak. Obecną nazwę: Związek Polskich Artystów Fotografików nadano w roku 1952.

Założenia programowe Związek realizował za pośrednictwem swoich władz centralnych i sieci jednostek terenowych: Okręgów (zrzeszających powyżej 10 członków) oraz Delegatur (zrzeszających od 3 do 10 członków). Członkowie Prezydium Zarządu Głównego wybierani na Walnym Zjeździe oraz prezesi Okręgów i kierownicy Delegatur tworzą Zarząd Główny ZPAF, który między Zjazdami jest najwyższą władzą związkową. Prezydium ZG działa w imieniu Zarządu Głównego ZPAF. W roku 1957 Związek zrzeszał 219 członków.
W roku 1978 funkcjonowało: 9 Okręgów i 9 Delegatur.

Delegatura Lubelska ZPAF powstała w roku 1959 i zrzeszała trzech członków: Ludwik Hartwig (leg. nr 171, czł. ZPAF od 1953 r.), Tadeusz Witkowski (leg. nr 185, czł. ZPAF od 1954 r.) i Tadeusz Raczkowski (leg. nr 195, czł .ZPAF od r. 1956). Funkcję kierownika Delegatury Lubelskiej od powstania do śmierci w roku 1986 pełnił mgr inż. architekt Tadeusz Witkowski. Dokumenty dotyczące Delegatury Lubelskiej ZPAF zostały zdeponowane w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (zbiory specjalne: katalog rękopisów cz. VII, sygnatury 2811-2929).

W latach następnych, od roku 1987, członkowie ZPAF z terenu Województwa Lubelskiego należeli organizacyjnie do Okręgu Warszawskiego ZPAF. W miesiącu grudniu 2002 roku byli to następujący członkowie ZPAF : Stefan Ciechan, Lucjan Demidowski, Edmund Fladrzyński, Krzysztof Jabłoński, Ryszard Karczmarski, Henryk Kuś, Jan Magierski, Piotr Perczyński, Andrzej Polakowski i Zbigniew Zugaj. Uchwałą Zarządu Głównego ZPAF z dnia 15 kwietnia 2003 roku został powołany Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Fotografików. Prezesem Okręgu Lubelskiego ZPAF został wybrany Ryszard Karczmarski.

Członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAF wykazują szeroko pojętą aktywność twórczą i popularyzatorską w zakresie fotografii artystycznej. Przejawia się ona między innymi: wystawami indywidualnymi, prezentacją prac w prestiżowych salonach krajowych i zagranicznych, szkoleniem młodych adeptów fotografii. Doroczne Wystawy Fotografii Okręgu Lubelskiego ZPAF stanowią przegląd dorobku artystów w minionych latach, tradycyjnie eksponowane w: Galerii MDK-2 „Po schodach” w Lublinie, Galerii „Atelier” w Chełmie i Galerii „Ratusz” w Zamościu.

Członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAF uczestniczyli w dziesiątkach plenerów fotograficznych w Polsce i za granicą (Litwa, Ukraina, Białoruś),integrujących środowiska fotograficzne. Drukiem zostały wydane albumy autorskie członków Okręgu Lubelskiego ZPAF: Ryszarda Karczmarskiego, Dariusza Kosteckiego, Andrzeja Polakowskiego i Grzegorza Zabłockiego, prezentujące ich dorobek twórczy w fotografii artystycznej. W uznaniu zasług wniesionych dla Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego za pracę i zaangażowanie na rzecz kultury, członkowie Okręgu Lubelskiego ZPAF byli nagradzani i wyróżniani przez władze miasta i województwa.

Na zebraniu wyborczym w Lublinie w maju 2020 r. powstał nowy Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAF w składzie:
Paweł Znamierowski – prezes
Mariusz Mazur – wiceprezes, skarbnik
Emil Zięba – sekretarz 
Ryszard Karczmarski – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Lucjan Demidowski – przewodniczący, Andrzej Polakowski i Jakub Szymański – członkowie.